Doel: Vastleggen van maatregelen die genomen zijn om te zorgen dat er zorgvuldig met patiëntgegevens wordt omgegaan.

Toepassingsgebied

Elke verwerking van gegevens van patiënten die in een bestand zijn of worden opgenomen.

Uitgangspunten

 • Patiëntgegevens worden op een behoorlijke en zorgvuldige wijze verwerkt, en alleen voor de doeleinden waarvoor ze zijn of worden verzameld.
 • Gegevens kunnen worden verzameld tijdens contacten van de patiënt met medewerkers van de praktijk (o.a. consulten, behandelingen) en door ontvangst van gerichte correspondentie van derden aangaande de patiënt.
 • Doeleinden zijn:
  • gebruik in het kader van de te verlenen zorg (met name behandeling, consult, medicatie, doorverwijzing, overdracht);
  • gebruik voor de bewaking van de eigen kwaliteit en de praktijkaccreditering;
  • andere doeleinden, mits vooraf met de patiënt overeengekomen.

Werkwijze

 • Patiënten worden geïnformeerd over de verzameling en verwerking van gegevens door de praktijk bij de eerste inschrijving van de patiënt bij de praktijk.
 • Algemene patiëntgegevens worden alleen in de praktijk verwerkt, indien aan een van onderstaande voorwaarden is voldaan:
  • de patiënt heeft voor de verwerking toestemming (mondeling of schriftelijk) verleend;
  • verwerking is noodzakelijk voor de verlening van huisartsgeneeskundige zorg aan de patiënt;
  • verwerking is noodzakelijk is om een wettelijke verplichting na te komen;
  • verwerking is  noodzakelijk ter bestrijding van ernstig gevaar voor de gezondheid van patiënt.
 • Gezondheidsgegevens van de patiënt worden alleen verwerkt wanneer aan een van de volgende voorwaarden is voldaan:
  • verwerking gebeurt door hulpverleners, instellingen of voorzieningen in de gezondheidszorg of maatschappelijke dienstverlening:
   • voor zover dat met het oog op een goede behandeling of verzorging van de patiënt noodzakelijk is;
  • verwerking gebeurt op verzoek van de verzekeraar zover dat noodzakelijk is voor de
   • beoordeling van het door de verzekeringsinstelling te verzekeren risico,
   • dan wel voor de uitvoering van een verzekeringsovereenkomst.
 • Erfelijkheidsgegevens van de patiënt worden alleen verwerkt in relatie tot de betreffende patiënt zelf, tenzij:
  • een zwaarwegend geneeskundig belang prevaleert of
  • de verwerking noodzakelijk is voor wetenschappelijk onderzoek en statistiek.

Informatiebeveiligingsafspraken:

 • Alle medewerkers die patiëntgegevens verwerken of anderszins kennis nemen van patiëntgegevens zijn gehouden aan geheimhouding.
 • Patiëntgegevens worden niet langer bewaard dan nodig; medische gegevens worden in beginsel vijftien jaren bewaard, of zoveel langer als redelijkerwijs nodig om verantwoorde zorg te kunnen leveren.
 • Alleen bevoegden hebben toegang tot de (digitale) gegevensbestanden van de praktijk; hiertoe zijn computers voorzien van een wachtwoord en de ruimten waarin gegevens worden opgeslagen niet vrij toegankelijk.
 • Van de patiënten die overgaan naar een andere huisartsenpraktijk wordt het medisch dossier beveiligd elektronisch verstuurd via Zorgmail. Indien de nieuwe huisarts geen gebruik maakt van Zorgmail wordt het dossier uitgeprint. Dit wordt niet aan de patiënt of een verwante meegegeven. Het papieren dossier en het uitgeprinte elektronische dossier wordt aangetekend verstuurd naar de nieuwe praktijk.
 • De praktijk beschikt over een beveiligde internetverbinding. De verbinding maakt communicatie tussen zorgverleners mogelijk op een veilige en betrouwbare manier.
 • Onze HIS-(huisartsen informatie systeem) leverancier CGM (beheerder van data) heeft een geheimhoudingsverplichting en zorgt voor een beveiligd netwerk. Dit is benoemd in de verwerkersovereenkomst in paragraaf 7.

Rechten van de patiënt:

 • De patiënt heeft recht op inzage in alle gegevens die over hem zijn verzameld en verwerkt.
 • De patiënt heeft recht op een afschrift van de over hem of haar verzamelde en verwerkte gegevens; de praktijk verstrekt een afschrift na een verzoek van de patiënt en de praktijk kan hiervoor eventueel een redelijke vergoeding vragen.
 • De patiënt kan verzoeken om aanvulling en/of correctie van de verzamelde en verwerkte gegevens, voor zover deze onvolledig en/of feitelijk onjuist zijn.
 • De patiënt kan verzoeken om verwijdering of beperkt gebruik van de verzamelde en verwerkte gegevens.
 • Recht op inzage of afschrift en verzoeken om aanvulling, correctie, beperkt gebruik of verwijdering kunnen door de praktijk worden geweigerd voor zover dit noodzakelijk is ter bescherming van een aanmerkelijk belang van een ander (waaronder de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van die ander) en/of in geval bewaring op grond van een (wettelijk) voorschrift vereist is.
 • Wanneer de patiënt vindt dat dit reglement door de praktijk niet of onvoldoende wordt nageleefd, dan kan hij of zij een klacht indienen bij de praktijk.
 • Daar waar de patiënt zichzelf niet kan vertegenwoordigen, treedt de wettelijke vertegenwoordiger in zijn of haar plaats.

Samenwerkingen overige instanties

Inschrijving op naam (ION) Huisartsen in Nederland hebben samen één database gemaakt waarin staat wie bij welke huisarts is ingeschreven.
Uw naam, verzekeringsnummer, geboortedatum en Burgerservicenummer zijn gekoppeld aan de naam en unieke zorgverlenerscode van uw eigen huisarts en die van uw zorgverzekeraar. Er staat geen medische of andere vertrouwelijke informatie in.

Alleen mensen die daarvoor bevoegd zijn, mogen werken met de ION database. Voor toegang is een speciaal certificaat nodig. De gegevens worden op een veilige manier verstuurd.

Kijk voor meer informatie op www.inschrijvingopnaam.nl

LSP (landelijk schakelpunt)

Zorgverleners (huisartsen, apothekers, medisch specialisten) maken gebruik van een regionaal netwerk om elektronisch medische gegevens te delen met andere zorgverleners in hun regio: de zorginfrastructuur van het LSP. Via dit netwerk kunnen zij de belangrijkste gegevens uit uw huisartsdossier opvragen én een overzicht van de medicijnen die u gebruikt. Zo hebben zij alle belangrijke informatie over uw gezondheid op elk moment snel bij de hand. Ook ‘s avonds, in het weekend en in spoedsituaties.

Als u toestemming geeft, registreert uw huisarts of apotheek dit in uw dossier. Daarna meldt hij bij het LSP dat er gegevens over u beschikbaar zijn. Vanaf dat moment kunnen andere zorgverleners uw gegevens opvragen via het LSP. Dat mag alleen als het nodig is voor uw behandeling. Als u nog geen toestemming hebt gegeven of uw toestemming intrekt, zijn uw medische gegevens niet beschikbaar via het LSP.

Zorgverleners die gebruikmaken van het LSP, zoals een apotheek, een waarnemend huisarts (of in de toekomst de medisch specialist), kunnen bepaalde medische gegevens over u opvragen als dat nodig is voor uw behandeling. Zij zien dan uw persoonlijke gegevens, zoals uw naam, adres, geboortedatum, leeftijd en geslacht. Daarnaast kunnen ze een overzicht zien van de medicijnen die u gebruikt.

Zorgverleners krijgen alleen toegang tot het LSP als zij gebruik maken van een UZI-pas. De UZI-pas bevat de elektronische identiteit van de pashouder en de relatie van de pashouder met de abonnee (huisartsenpraktijk). Het is net als het reguliere paspoort een belangrijk, persoonsgebonden ‘’waardedocument’’.

Publicatie privacyreglement

Dit privacyreglement van Huisartsenpraktijk Keijzer treedt in werking op 1 maart 2018 en is gepubliceerd op de website van de praktijk.